• Verzendkosten | België 5€ | EU 7€
 • Gratis levering vanaf 100€ aankoop
 • Snelle en zorgvuldige verzending

Algemene verkoopvoorwaarden Bohomi - 7000 Mons, België 

Alle overeenkomsten tussen de koper en de verkoper worden beheerst door deze algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Elke afwijking van deze regel moet uitdrukkelijk en schriftelijk met ons worden overeengekomen. De toepassing van eventuele door de koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitgesloten.

Kenmerken van de aangeboden goederen en diensten

De aangeboden producten en diensten zijn opgenomen in de catalogus die gepubliceerd is op de website Bohomi.be. Deze producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. De voorraden worden dagelijks bijgewerkt. Het kan gebeuren dat het aantal bestelde producten groter is dan het aantal producten in voorraad. In dat geval wordt u per e-mail op de hoogte gebracht en vermelden wij de datum van beschikbaarheid van uw product. De foto's in de catalogus zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar kunnen geen perfecte gelijkenis met het aangeboden product garanderen, met name wat de kleuren betreft.

 

Aanbiedingen, bestellingen en orderbevestigingen

Door de verkoper gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn slechts geldig na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door de verkoper.

De koper die een product of dienst wil kopen, moet

 • Vul het identificatieformulier in waarop hij alle gevraagde gegevens vermeldt, alsmede alle informatie die nodig is voor de levering. Het paswoord dat toegang geeft tot de klantenrekening is strikt persoonlijk. Bij elk bezoek, de toegang tot persoonsgegevens of het plaatsen van een bestelling, zal de klant zich vooraf hebben geïdentificeerd met zijn login en wachtwoord.
 • Valideer de bestelling na deze te hebben gecontroleerd.
 • Doe de betaling volgens de gestelde voorwaarden.

De bevestiging van een bestelling impliceert de aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden, de erkenning er perfect kennis van te hebben genomen en afstand te doen van de eigen aankoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de klant. Alle verstrekte gegevens en bevestigingen zullen worden beschouwd als bewijs van de transactie.

De bevestiging wordt beschouwd als een handtekening en aanvaarding van de uitgevoerde verrichtingen. Bohomi zal per e-mail de bevestiging van de geregistreerde bestelling meedelen. Bohomi kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van een gebeurtenis buiten haar controle, inclusief overmacht, die het plaatsen van de bestelling online zou vertragen of verhinderen. Sommige bestellingen kunnen onderworpen zijn aan bijkomende verzoeken aan de klant. In dat geval wordt de klant per e-mail of telefonisch op de hoogte gebracht van de bewijsstukken die moeten worden opgestuurd om de definitieve validatie van zijn bestelling te verkrijgen.

Bohomi behoudt zich het recht voor de bestelling te annuleren in geval van niet-ontvangst van de bewijsstukken of ontvangst van bewijsstukken die als niet-conform worden beschouwd. De bestelling van de klant kan door Bohomi worden geannuleerd, om welke reden dan ook, in het bijzonder in geval van gebrek aan informatie die noodzakelijk is voor de levering. De klant zal door Bohomi op de hoogte worden gebracht.

 

Prijzen

Al onze prijzen zijn steeds inclusief BTW, exclusief verpakkings-, montage- en installatiekosten en exclusief de opstartkosten van de producten. Alle prijzen en bijkomende kosten zijn die welke gelden op het ogenblik van de levering.

Indien tussen de datum van het sluiten van de verkoopovereenkomst en de datum van levering de prijzen, om welke reden dan ook, zijn gestegen, heeft de verkoper het recht deze prijsverhoging op de koper te verhalen. Indien de prijs de overeengekomen prijs met 10% overschrijdt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

Betaling

De betaling voor aankopen op de website www.bohomi.be wordt verricht wanneer de bestelling wordt geplaatst.

Betalingen met een kredietkaart gebeuren via het beveiligde Ogone-systeem dat gebruik maakt van het SSL-protocol (Secure Socket Layer), zodat de verzonden informatie softwarematig wordt gecodeerd en niet door derden kan worden gelezen.

Levering

De klant verbindt zich ertoe om op het ogenblik van de bestelling alle informatie te verstrekken die nodig is voor de levering, teneinde de goede afloop ervan te garanderen. De klant moet met name een telefoonnummer opgeven waarop de vervoerder hem overdag kan bereiken. De klant verbindt zich ertoe, voor eigen rekening of voor rekening van de bestemmeling van de bestelling, de goederen af te nemen op het adres dat bij de bestelling werd opgegeven.

Op het ogenblik van de levering moet de klant of de ontvanger van de producten desgevraagd zijn identiteit kunnen bewijzen. De klant verbindt zich ertoe, na opening en controle van de inhoud van het (de) pakket(ten) in aanwezigheid van de vervoerder, het door de bezorger overhandigde leveringsbewijs te ondertekenen. In geval van schade, niet-conforme levering, niet-uitpakken of defecte producten kan de klant de pagina "Retourbeheer" raadplegen. De levering omvat niet de inbedrijfstelling van de apparatuur.

De leveringstermijn omvat geen weekends of feestdagen. De bestelling wordt pas verwerkt als de betaling is ontvangen. De beschikbaarheid en de leveringstermijn beginnen te lopen vanaf de datum van registratie en validatie van de betalingsmethode.

Voor zendingen buiten België is over het algemeen een extra vertraging te verwachten. In geval van een voorzienbare verlenging van de levertijd zal Bohomi de klant zo spoedig mogelijk en met alle middelen op de hoogte stellen, zodat de klant kan kiezen of hij de bestelling handhaaft of geheel of gedeeltelijk annuleert. De vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot betaling van schadevergoeding aan de klant of aan de dienstverleners van de klant.

 

Terugtrekking en recht op terugkeer

Kopers, niet-professionele particulieren, hebben een herroepingstermijn van 14 dagen vanaf de levering van hun bestelling om het product terug te sturen naar de verkoper voor omruiling of terugbetaling zonder boete.

Alle artikelen kunnen binnen de wettelijke termijn worden geruild of terugbetaald, met uitzondering van producten die door Bohomi naar wens van de klant zijn gepersonaliseerd, producten uit het assortiment (speciaal besteld), retourzendingen van software, CD's, DVD's waarvan de verzegelde verpakking is geopend, boeken en artikelen die om hygiënische redenen niet kunnen worden geretourneerd zoals koptelefoons, headsets en oortjes.

De klant is verantwoordelijk voor de kosten van terugzending. De klant moet contact opnemen met de klantendienst alvorens goederen te verzenden.

Teruggestuurde producten moeten in hun originele verpakking zitten, in perfecte staat verkeren, vergezeld zijn van alle accessoires en instructies, indien aanwezig, en van het volledig ingevulde retourformulier. Artikelen die onvolledig, beschadigd of gebruikt worden geretourneerd, kunnen niet worden aanvaard en zullen op kosten van de klant worden teruggestuurd.

Restituties voor producten zullen binnen 7 dagen na ontvangst van de producten door Bohomi plaatsvinden. Terugbetalingen zullen uitsluitend via bankoverschrijving of rechtstreeks op de debetkaarten worden verricht.

 

Transport / Verlies

In geval van een bevestigde verklaring van verlies van het pakket door onze vervoerder, zullen wij, afhankelijk van de aard van het product, de beschikbare voorraden en volgens de wensen van de klant, aanbieden het oorspronkelijk bestelde product opnieuw te verzenden of een omruilproduct met gelijkwaardige kenmerken.

In geval van een gebrek bij ontvangst dient de klant een voorbehoud te maken op de leveringsbon, deze mede te laten ondertekenen door de bezorger en een kopie van het document te bewaren. Indien het product beschadigd is, dient de klant het pakket te weigeren en een voorbehoud te maken op de leveringsbon. Deze voorbehouden moeten zeer nauwkeurig zijn. De vermelding "onder voorbehoud van uitpakken" vormt geen reservering en heeft GEEN WETTELIJKE WAARDE. Het is dan van essentieel belang dat de staat van de verpakking en/of het product nauwkeurig wordt beschreven en dat de schade nauwkeurig wordt aangegeven (bijvoorbeeld: breukgeluiden, geopende verpakking, beschadigde verpakking, gescheurd, gedeukt in de rechterbenedenhoek, bekrast product, gedeukt aan de linkerkant, verpakking geweigerd wegens geopend of beschadigd tijdens de levering...).

Indien de transportdienstverlener niet in staat is het product te leveren (bijvoorbeeld: het niet nakomen van een leveringsafspraak, het niet afhalen van het pakje na een kennisgeving van levering of een onjuist adres), zal de klant de leveringskosten moeten betalen die overeenstemmen met de herverzending van de bestelling.

Contractuele garantie

Acties gebaseerd op de wettelijke conformiteitsgarantie en op de garantie tegen verborgen gebreken en fouten verjaren twee jaar na de levering van de verkochte goederen. In geval van een gebrek aan overeenstemming of van verborgen gebreken zijn de kosten van terugzending voor rekening van de verkoper.

Deze garantie aangeboden door Bohomi dekt niet

 • de vervanging van verbruiksgoederen
 • accessoires, koffers en hoezen, behalve in bijzondere gevallen
 • abnormaal of oneigenlijk gebruik van de producten. In dit verband verzoeken wij u de bij de producten geleverde gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen
 • schade veroorzaakt door de tussenkomst van een niet door Bohomi erkende hersteller
 • schade als gevolg van een externe oorzaak (bv. ongeval, schok, brand, temperatuur- en/of watervariaties)

De spullen worden eerst opgestuurd of afgegeven bij Bohomi. De aanvaarding van een reparatie of vervanging wordt overgelaten aan het oordeel van de fabrikant.

 

Verantwoordelijkheid

De verkoper is bij onlineverkoop slechts gebonden door een middelenverbintenis; hij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het internetnetwerk, zoals verlies van gegevens, binnendringing, virus, onderbreking van de dienst of andere onvrijwillige problemen.

Bohomi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van het gesloten contract, als gevolg van het optreden van een geval van overmacht en in het bijzonder in geval van gehele of gedeeltelijke staking van de postdiensten, vervoerders, en rampen veroorzaakt door overstromingen of branden. Met betrekking tot producten die zijn aangeschaft om te voldoen aan professionele behoeften, is Bohomi niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving, schade of onkosten die zouden kunnen ontstaan als gevolg van dit contract.

De keuze en aankoop van een product of dienst is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant. De volledige of gedeeltelijke onmogelijkheid om de producten te gebruiken, in het bijzonder wegens incompatibiliteit van de uitrusting, kan geen aanleiding geven tot enige compensatie, terugbetaling of betwisting van de verantwoordelijkheid van Bohomi, behalve in het geval van een bewezen verborgen gebrek, non-conformiteit, gebrekkigheid of uitoefening van het recht van terugtrekking.

 

Intellectuele eigendom

Alle elementen van de Bohomi website zijn en blijven het exclusieve intellectuele eigendom van Bohomi. Niemand mag elementen van de site reproduceren, exploiteren, heruitzenden of gebruiken voor welk doel dan ook, zelfs niet gedeeltelijk, ongeacht of het om software, beeld of geluid gaat. Elke eenvoudige link of hypertext link is strikt verboden zonder de schriftelijke toestemming van Bohomi.

 

Eerbiediging van het privé-leven

Overeenkomstig de wet op de gegevensverwerking, de bestanden en de vrijheden, kunnen nominatieve inlichtingen betreffende de kopers aan een geautomatiseerde verwerking worden onderworpen. De door de klant doorgegeven informatie blijft vertrouwelijk. Bohomi verbindt zich ertoe de persoonlijke informatie die de internetgebruikers op haar site verstrekken niet aan derden door te geven. Deze informatie is vertrouwelijk. Voorts hebben de gebruikers recht op toegang tot en rectificatie van de hen betreffende gegevens.

 

Archivering - Bewijs

Bohomi zal de bestelbonnen en facturen archiveren op een betrouwbare en duurzame drager die een eensluidend afschrift vormt. De geautomatiseerde administratie van Bohomi zal door de partijen worden beschouwd als bewijs van de communicatie, bestellingen, betalingen en transacties tussen de partijen.

 

Intracommunautaire aankoop of aankoop voor uitvoer

Voorwaarden voor BTW-vrije betaling

Als u als bedrijf Bohomi voorziet van een geldig intracommunautair BTW-nummer dat is uitgegeven door het EU-land waar uw bedrijf is gevestigd, zal Bohomi u geen BTW in rekening brengen over het bedrag van uw bestelling. Wij controleren uw BTW-nummer en identiteit en factureren op de aan dat BTW-nummer gekoppelde bedrijfsnaam.

U moet de volgende voorwaarden lezen en aanvaarden:

 • u verklaart en garandeert dat het BTW-nummer dat u aan Bohomi verstrekt overeenkomt met uw bedrijf en dat dit bedrijf is gevestigd in een land van de Europese Unie;
 • u verklaart en garandeert dat alle transacties die op uw account worden verricht, door uw bedrijf worden verricht met het BTW-nummer dat u aan Bohomi hebt verstrekt;

Bohomi zal de bestelling annuleren indien het opgegeven BTW-nummer ongeldig blijkt te zijn of indien de bewijsstukken voor de vrijstelling niet worden overgelegd.

Buiten het Shengen-gebied is (zijn) de aankoop(en) exclusief BTW. Eventuele douanerechten of belastingen zijn voor uw rekening.

Beslechting van geschillen

De huidige online verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van geschil is alleen de rechtbank van Bergen bevoegd.

 

Deze site gebruikt cookies geïnstalleerd op uw computer. Deze cookies zijn essentieel voor de behandeling van de bestelling en de raadpleging van uw informatie. Deze cookies bevatten uw naam niet of andere persoolijke gegevens.
Als u niet wenst te accepteren het gebruik van cookies, kunt u ze uitschakelen in uw browser. Wij kunnen echter niet instaan voor de goede werking van deze site als u deze optie kiest.